top of page

Zásady ochrany osobních údajů

1) Správce osobních údajů

 1. Správce osobních údajů Jídlo a čas, s.r.o., Čechova 108A, Poděbrady, 29001, IČ 07620161, DIČ: CZ0762016, v obchodním rejstříku zapsal Městský soud v Praze pod složkou C  303345 , (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

 2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

 3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.nutricbistro.cz (dále jen „internetové stránky“).

 4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

 

2) Zpracovávané údaje

 1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa,
  telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů. Zpracovávanými údaji mohou být dále věk, váha, výška, pohlaví, typ zaměstnání a údaje o pohybových aktivitách.

 2. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně po dobu 5 let od poslední objednávky.

  1. vyřízení objednávky.

  2. vyřízení reklamace.

  3. uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek

  4. reakce a zodpovězení Vašich dotazů.

  5. naplnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní).

  6. marketingové a obchodní nabídky správce (cílenou nabídku našich služeb a zboží).

  7. vedení databáze fyzických osob

3) Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

 1. plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
 2. zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

 3. účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

 4. personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

 5. statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

 6. zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

 7. oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

 8. plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

 9. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

 10. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

4) Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

 1. Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

  1. vyřízení objednávky.

  2. vyřízení reklamace.

  3. uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek

  4. reakce a zodpovězení Vašich dotazů.

  5. naplnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní).

  6. marketingové a obchodní nabídky správce (cílenou nabídku našich služeb a zboží).

  7. vedení databáze fyzických osob

5) Práva subjektu údajů

 1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

  1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

  2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

  3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

  4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

  5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

  7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 

6) Cookies

 1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

 2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

  1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

  2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

 3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

 4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

 5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

  1. Google

  2. Facebook

  3. Twitter

  4. Mailchimp

 6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

 7. Předávání do třetích zemí

  1. Vaše osobní údaje jsou na základě používání zahraničních technologií předávány a ukládány na serverech níže uvedených služeb.

 8. Informace a otázky

  1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu uvedených u jednotlivých poskytovatelů online služeb.

Cookies

Na webu www.nutricbistro.cz používáme cookies. Jsou to malé textové soubory, které ukládají v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači, z nichž tento web navštěvujete, různé informace o vašich návštěvách. Používáme je pro analýzu chování návštěvníků webu a k ukládání uživatelských předvoleb. Tyto informace rozhodně neslouží k identifikaci uživatele, ani k narušování jeho soukromí. Pomáhají nám pouze pochopit, co vás na webu nejvíc zajímá a baví, díky čemuž můžeme web neustále vylepšovat.

Cookies používané na našem webu jsou zpracovány těmito dalšími zpracovateli:
●    Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
●    Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko;

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) s cookies dále nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami. Najdete je zde:

●    https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
●    https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
●    https://www.facebook.com/policy.php

 

Platby

 

prostřednictvím platební brány na našem eshopu zpracovává  platby:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Doprava

chlazenou dopravu zajišťuje:

Gibon Delivery Logistic s.r.o., IČO: 07496877, se sídlem Zahradní 359, 252 61 Jeneč.

Email:  info@gibondelivery.cz

Tel: (+420) 721 060 530

Eshop

je provozovaný na platformě:

Wix.com, Inc

500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

Email: privacy@wix.com


Newsletter

 
Správce David Brhel, Global generation s.r.o., Vladislavova 1587/24, Praha 1, 11000, IC: 24739936 zpracovává v případě přihlášení k odběru obchodních sdělení a/nebo objednávky následující osobní údaje:
●    e-mailovou adresu
●    nákupní historii

 

E-mailovou adresu a nákupní historii je zpracováváme pro potřeby zasílání obchodních sdělení. Čas od času vám zašleme pár informací o

našich sladkých novinkách. Souhlas udělujete ke zpracování údajů po dobu 5 let.

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat nebo se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení přímo v newsletteru (v patičce emailu), nebo přímou cestou zaslání zprávy na naši adresu ahoj@nutricbistro.cz.

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
●    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
●    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
●    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
●    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
●    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Newslettery rozesíláme prostřednictvím společnosti Mailchimp, Příjemcem mých osobních údajů je Správce a zaměstnanci Správce, dále mediální a marketingová agentura a obchodní partneři Správce; jsem si vědom/a že dalším příjemcem bude spol. Rocket Science Group, se sídlem Atlanta, Georgia, USA (poskytovatel služby Mailchimp©), jejíž systém bude využíván k e-mailové komunikaci a rozesílání reklamních nabídek (blíže k podmínkám zpracování údajů poskytovatelem na https://mailchimp.com/legal/privacy/0.

bottom of page