top of page

Obchodní podmínky

I. DEFINICE POJMŮ

 

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je Nutric Bistro, Global generation s.r.o. sídlem Vladislavova 24, Praha 1, IČ 24739936.

„Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího.

„Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.nutricbistro.cz .

 

II. ZBOŽÍ

 

 1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.

 2. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání.

 3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

 4. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.nutricbistro.cz a dále o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.nutricbistro.cz. Celková cena Zboží včetně dopravy se vypočítá v košíku v závilosti na zvolených parametrech Zboží.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit bez upozornění jídelníček nebo složení jednotlivých pokrmů v závislosti na dostupnosti surovin. Prodávající se zavazuje dodržovat i při těchto změnách pravidla jednotlivých programů uvedených v popisech jednotlivých druhů Zboží, které jsou detailně rozepsány v doporučeních Zakázaných a povolených potravin pro jednotlivé programy. Tyto jsou dostupné ke stažení na adrese www.nutricbistro.cz/stazeni.

 6. Ačkoliv se prodávající zavazuje vyvinout maximální úsilí ve včasné aktualizaci změn v jídelníčku nebo složení, změny jídelníčku nebo složení jednotlivých jídel se nemusí projevit v jídelníčku nebo na etiketách jednotlivých pokrmů. Nesoulad jídelníčku se skutečným složením pokrmů není na vadu produktu a nezakládá důvod pro reklamaci pokud změněné složení pokrmů odpovídá seznamu doporoučených povolených a zakázaných potravin.

 7. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží. Tyto informace sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím etikety umístěné na Zboží. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu.

 8. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek. Zboží musí být spotřebováno do dne doporučené spotřeby uvedeného na štítku. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat.

 

III. OBJEDNÁVKA

 

 1. Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem:

  1. prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.nutricbistro.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde emailových nebo telefonickým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího, prostřednictvím objednávkového systému umístěného na internetových stránkách www.nutricbistro.cz a .

  2. pro registrované uživatele prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách Prodávajícího, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou e-mailu, telefonicky nebo dodáním Zboží (v případě opětovné dodávky Zboží, kdy Kupující reaguje novou objednávkou na e-mail Prodávajícího oznamující blížící se konec předchozí objednávky),

 

 1. Objednávku Zboží je třeba uskutečnit a zaplatit plnou cenu nejpozději  v kalendářní čtvrtek do 16h a nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který má být první část Zboží dodána. Zahájení doručování Zboží v takovém případě je nejdříve v neděli nebo v pondělí následujícího po zaplacení plné ceny včetně případných doplatků za dodatečné služby.   Objednávky uskutečněné později  budou naplánovány k dodávce Zboží od následující kalendářní neděle nebo pondělí dle domluvy s Kupujícím. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

 2. Dodání Zboží dle jeho druhu probíhá jednorázově nebo opakovaně během doručovacích dní (obvykle neděle až pátek) po celou dobu trvání objednávky.

 3. V případě, že si Kupující objedná Zboží dle odst. 1 písm. c) tohoto článku prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou řádného dokončení objednávky vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde následným telefonickým potvrzením o akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.

 4. Po uzavření první kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je Kupujícímu přiděleno přihlašovací jméno a heslo ke vstupu do Objednávkového systému. Kupující je oprávněn si heslo změnit.

 5. Každý Kupující, kterému je přiděleno přihlašovací jméno a heslo, si může nadále spravovat své stávající objednávky či provést novou objednávku prostřednictvím Objednávkového systému uvedeného v odst. 1 písm. d) tohoto článku. Provedení jakékoliv nové objednávky Zboží v Objednávkovém systému je podmíněno vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodním podmínkami. Po provedení objednávky je systémem Objednávkového systému automaticky vygenerováno potvrzení o tom, že objednávka byla provedena a že byla akceptována Prodávajícím, a toto potvrzení je Kupujícímu zasláno na e-mail určený Kupujícím. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.

 

IV. PŘERUŠENÍ, ZMĚNA, STORNO A KREDIT

 

 1. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména Přerušení odběru nebo Zrušení objednávky Zboží či změna objednaného programu, ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který má být Zboží dodáno. Změnám, o kterých Kupující informuje Prodávajícího v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu řádně dodáno a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.

 2. Pokud Kupující ZDARMA přeruší/změní/zruší objednávku Zboží ve lhůtě 3 a více pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno, Prodávající provede změnu/odhlášku takto změněné/zrušené objednávky s tím, že dle pokynu Kupujícího:

  1. Prodávající prodlouží stávající objednávku Kupujícího o příslušný počet zrušených dnů,

  2. Kupující si převede uhrazenou část kupní ceny za takto změněné/odhlášené Zboží do tzv. kreditu, který může použít k úhradě jiného, jím zvoleného Zboží. Platnost kreditu jsou 2 měsíce.

  3. pokud Kupující nevyužije ani jedné z možností dle písm. a), b) tohoto odstavce, vznikne Prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží (tzv. storno), a to ve výši:

   1. 20 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě 4 až 7 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno a dále ve

   2. výši 10 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě delší než 7 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno, a dále ve

   3. výši 5 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny přede prvním dnem, na který má být Zboží dodáno („zrušení před zahájením odběru“).

  4. pokud Kupující změní objednávku tak že se výrazně sníží kupní cena  (minimálně o 50 % kupní ceny), vznikne Prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží (tzv. storno), a to ve výši 2 % kupní ceny.

 

 

 1. Na zbývající část Kupujícím uhrazené kupní ceny Zboží po odečtení uvedeného storna, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.

 2. Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést prostřednictvím Objednávkového systému, prostřednictvím e-mailu na adresu ahoj@nutricbistro.cz nebo v pracovní dny na telefonním čísle +420 737 479 608. Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 10.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne. Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 10.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého dne po uplynutí daného pracovního dne.

 

V. KUPNÍ CENA

 

 1. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i způsobem určeným v čl. II odst. 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 4 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury platební kartou na eshopu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře. Platba papírovými stravenkami není možná.

 2. V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.

 3. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.

 4. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.

 

VI. PŘEDPLATNÉ

 

Předplatným se rozumí objednávka Zboží na minimálně 20 pracovních dnů, u takovéto objednávky je Kupní cena Zboží zvýhodněna v souladu s Ceníkem. V případě prodlení s úhradou předplatného nemá Kupující nárok na slevu z Kupní ceny Zboží a Kupní cena Zboží bude Kupujícímu doúčtována dle plných cen Zboží uvedených v Ceníku.


VII. GARANCE

 1. Prodávající nabízí Kupujícímu v rámci svých služeb Garanci spokojenosti a vrácení peněz (dále jen "Garance") v případě, že Kupující nebude se službou nebo kvalitou jídel spokojený. Kupující musí v případě nespokojenosti kontaktovat zákaznickou linku Prodávajícího na telefonu nebo na emailu.

 2. Prodávající se zavazuje vyvinout veškerou možnou snahu k rychlému vyřešení většiny námitek a problémů, například úpravou zvoleného stravovacího programu, velikosti porci, výjimkami v jídelníčku, dodáním náhradního jídla, konzultací s výživovým poradcem atp.  

 3. Méně závažná pochybení řešíme náhradním dodaním jídla v nejbližším možném termínu.

 4. Pokud přesto z nějakého důvodu Kupujícímu služba ani žádné navrhovaných řešení nebude vyhovovat, Prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu včetně dopravy za neodebrané dny nebo v případě vážného snížení kvality nebo hrubých chyb maximálně za 2 dny odebrané.

 5. Garanci je možné uplatnit nejdříve po 3 dnech odběru. Kupující bere na vědomí, že na zrušení potřebujeme 3 dny, což znamená, že minimální délka odběru je vždy 5 dní. Na objednávku 5 dní na zkoušku není možné Garanci uplatnit.

 6. Kupujícímu bude vrácen rozdíl z uhrazené ceny za Zboží a počtu již zkonzumovaných dní nebo pokrmů (Zboží). Prodávající vymezujeme právo na započítání již konzumovaných pokrmů a odečtení transakčních nákladů storna), a to ve výši 2 % kupní ceny.

 7. Prodávající si v rámci poskytované Garance vymezuje právo Garanci odmítnout v plném nebo částečném rozsahu v případě, že Kupující požádá o využití Garance vrácení peněz po 20 dnech konzumování.

 8. V případě, že Kupující požádá o vrácení peněz v rámci Garance, Kupující bere na vědomí, že Prodávající má 14 kalendářních dní od okamžiku přijetí požadavku na vrácení peněz na to, aby peníze Kupujícímu zaslal na uvedený bankovní účet. Kupující může využít Garanci prostřednictvím emailové adresy.

 9. Kupující bere na vědomí, že Garance končí posledním dnem zakoupeného programu, Kupující nemá po skončení programu nárok na zpětné uplatnění Garance.
   

 

VIII. OSTATNÍ

 

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný. Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo realizace uzavřené Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní osobní údaje pak případně na základě svobodného souhlasu Kupujícího uděleného v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce . Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2019; aktualizované znění (úprava čl. VII. odst. 3) nabývá účinnosti dne 1.2. 2022.

bottom of page